International Workshop on Applied Mathematics and Scientific Computing

June 8-10, 2012
Kaifeng, Henan, ChinaScientific Committee
 • Xiaobing Feng (chair)
 • Aixiang Huang
 • Kaitai Li
 • Dongyang Shi

Organizing Committee
 • Xiaobing Feng (chair)
 • Zhihao Ge
 • Jinping Song
 • Yunhai Xiao
 • Xiaoyi Yang
Invited Speakers
 • Qiang Du (Penn State University, U.S.A.)
 • Xiaobing Feng (University of Tennessee, U.S.A.)
 • Xinlong Feng (Xinjiang Uiversity, China)
 • Zhihao Ge(Henan University, China)
 • Yinnian He (Xian Jiaotong University, Xian, Shannxi)
 • Aixiang Huang (Xian Jiaotong University, Xian, Shannxi)
 • Tao Lin (Virginia Tech, U.S.A.)
 • Hailiang Liu (Iowa State University, U.S.A.)
 • Dongyang Shi (Zhengzhou University, Zhengzhou, Henan)
 • Bo Zhang (Institute of Applied Math, CAS, Beijing)
Workshop Program
Abstracts of Invited Talks
Hotel and Travel Information